Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

3745 4141 420
Reposted fromkreatura kreatura vialovelyybubbles lovelyybubbles
- To ty jesteś tą, która odchodzi.
- Ty jesteś tym, który mnie nie zatrzymuje.
— Hodgins i Angela, Kości
Reposted frommyname myname viablackfantasies blackfantasies
Reposted fromkels kels viakomplikacja komplikacja
1177 b022 420
Reposted fromreperkusje reperkusje viapoppyseed poppyseed
9083 3a00 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustaperson justaperson
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viapsychojunkie psychojunkie

November 02 2018

im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viaupinthesky upinthesky

October 30 2018

6383 b29a 420
Reposted fromshitsuri shitsuri viaupinthesky upinthesky
Reposted fromFlau Flau viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

October 28 2018

3925 19d3 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaCannonball Cannonball
2761 392a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
7596 ec8d 420
Reposted fromfukuku3 fukuku3 vialaparisienne laparisienne
9573 0c0f 420
Wrocław - miasto spotkań
Reposted fromuncuts uncuts viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl