Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

1778 d737 420
0987 9b82 420
Reposted fromdelorez delorez viabluedragonfly bluedragonfly

July 07 2015

6359 e48a 420
Reposted fromApch Apch viagreymouse greymouse
8518 70e7 420
Reposted fromdafil dafil viagreymouse greymouse
6859 635b 420
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viamuminek muminek

Trouble is her only friend and he's back again.
Makes her body older than it really is.
— Carry you home

July 06 2015

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viakudi kudi
9613 44c2 420
1584 dca3 420
Reposted fromadejsza adejsza viakudi kudi
Skup się na tym, kim chcesz być, i daj sobie czas. Jeśli będziesz wytrwale pracował, aby dojść do czegoś i od początku zdasz sobie sprawę, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, a mimo wszystko będziesz parł do przodu, na pewno osiągniesz swój cel.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudi kudi

July 05 2015

1876 f202 420
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viahydrosphere hydrosphere

July 04 2015

1871 63f5 420
Reposted fromlove-winter love-winter
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Reposted fromnazwabyla nazwabyla

July 03 2015

5249 a982 420
design by @werandaa 
Przypadek - to Bóg przechadzający się incognito.
— Einstein
1963 c01e 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl