Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

6313 7a00 420

Prague, Czech Republic (by Roman Boed)

Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaromantycznosc romantycznosc
9709 4624 420
3132 b3fb
Reposted frominajaa inajaa viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
7292 9635 420
Reposted fromagridoce agridoce viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
3677 b8b3 420
Reposted fromuoun uoun viamrsciastko mrsciastko
3754 c4b5 420

August 01 2017

  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viaromantycznosc romantycznosc
Właśnie nadeszło Kiedyś i nic się nie zgadza.
— Wojchech Kuczok
Reposted frommoscow moscow viaromantycznosc romantycznosc

Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.

— Kathryn Perez
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viaromantycznosc romantycznosc
2151 7d8c 420

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaromantycznosc romantycznosc

July 28 2017

July 27 2017

9857 d7b0 420
Reposted frompulperybka pulperybka viaromantycznosc romantycznosc
8793 7bff 420
Reposted fromerial erial viaupinthesky upinthesky
9962 7644 420
Reposted fromdailylife dailylife viaromantycznosc romantycznosc
7805 8ec4 420
3833 6160 420
Reposted fromamatore amatore viaupinthesky upinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl