Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata
Oh, brakujący mężczyzno, gdzie się podziewasz?
Tęsknie za Tobą bardzo, tęsknię za Tobą długo,
Wśród tak wielu mężczyzn, gdzie się podziewasz?
Za granicą, czy pod krzesłami?
Oh, kochanku, ukrywasz się,
Albo może minęłam Cię już z tysiąc razy,
nie wiedząc, kim jesteś?
— My Love - Lykke Li
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamusiic musiic
Growth is painful. Change is painful. But nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong.
— Mandy Hale
Reposted fromretro-girl retro-girl viakudi kudi
wielu młodych ludzi nie wie czego tak naprawdę chce, a jak się nie wie czego się chce, to się ma czego się nie chce.
— Chuck Palahniuk "Fight club"
5220 3022 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 15 2017

Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viakudi kudi
Reposted fromseleneskin seleneskin viakudi kudi

August 13 2017

6313 7a00 420

Prague, Czech Republic (by Roman Boed)

Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaromantycznosc romantycznosc
9709 4624 420
3132 b3fb
Reposted frominajaa inajaa viaWpiwnicyUdziadka WpiwnicyUdziadka
7292 9635 420
Reposted fromagridoce agridoce viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
3677 b8b3 420
Reposted fromuoun uoun viamrsciastko mrsciastko
3754 c4b5 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl